ALLMÄNNA VILLKOR

For the English version of our General Terms and Conditions, click here.

1. Om de här allmänna villkoren

De här allmänna villkoren gäller när Klädarkivet Holding AB eller annat bolag inom samma koncern som Klädarkivet Holding AB (gemensamt “Arkivet”, “vi”, “oss”) tillhandahåller de tjänster som beskrivs här i (“Tjänster”), till privatpersoner som väljer att använda någon av Arkivets Tjänster (“Kund” eller “Inlämningskund”).

De här allmänna villkoren, tillsammans med eventuella övriga villkor de hänvisar till, utgör ett avtal mellan Arkivet och Kunden om Kundens användning av Tjänsterna (”Avtalet”).

De här allmänna villkoren finns tillgängliga på https://arkivet.com/ (“Arkivets Webbplats”). Det är möjligt att skriva ut eller spara de här allmänna villkoren via din webbläsare, och att ladda ner och spara dem i PDF-format genom att klicka här.

2. Kontaktinformation

Klädarkivet Holding AB
Org.nr: 559188-1924
Sveavägen 15
111 57 Stockholm
Email: kundservice@arkivet.com

3. Om Tjänsterna

Arkivet tillhandahåller följande Tjänster:

 • Möjlighet att besöka Arkivets Webbplats - se avsnitt 5 nedan.
 • Möjlighet att bli Inlämningskund, och ge Arkivet i uppdrag att sälja varor åt kunden på kommission - se avsnitt 6 - 9 nedan.
 • Möjlighet att handla på Arkivets Webbplats - se avsnitt 10 nedan.
 • Möjlighet att handla i Arkivets butiker - se avsnitt 11 nedan.

För att använda Tjänsterna behöver Kunden:

 • Följa de här allmänna villkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Arkivet kommunicerar till Kunden. Kunden är också skyldig att följa gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användningen av Tjänsterna.
 • Ha för den aktuella Tjänsten nödvändig anslutning och utrustning, såsom en fungerande internetanslutning, och enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Tjänsten.
 • Själv säkerställa att den information som Kunden lämnar i samband med registrering och användning av en Tjänst är fullständig och riktig.

Vissa ytterligare krav för att bli Inlämningskund framgår i avsnitt 6 nedan. Arkivet förbehåller sig rätten att kräva bevis för att en Kund uppfyller de krav på Kunder som nämns i de här allmänna villkoren.

4. Personuppgiftsbehandling

Arkivet samlar in och använder Kunders personuppgifter när Kunder använder våra Tjänster. För information om hur vi behandlar Kunders personuppgifter se vår Integritetspolicy.

5. Arkivets Webbplats

Arkivets Webbplats är normalt tillgänglig tjugofyra (24) timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan, året runt. Men Arkivet garanterar inte, och ansvarar inte heller för, att Arkivets Webbplats är fri från eventuella fel, förseningar eller avbrott. Arkivet förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Arkivets Webbplats, för till exempel underhåll eller uppgraderingar.

En Kund får inte missbruka Arkivets Webbplats genom att medvetet exponera den mot virus, trojaner, maskar eller annat skadligt material. Kunden får inte försöka skapa obehörig åtkomst till Arkivets Webbplats eller till någon server, dator eller databas med koppling till Arkivets Webbplats. Kunden får inte angripa Arkivets Webbplats genom överbelastningsattacker.

Arkivet kan inte hållas ansvarigt för uppkomna skador till följd av en överbelastningsattack, virus eller något annat skadligt material som påverkar en Kunds enhet, information eller material.

När Arkivets Webbplats innehåller länkar till webbplatser och material tillhörande andra än Arkivet, tillhandahålls de endast i informationssyfte. Vi har inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser och i sådant material. Därför är vi inte ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av att de används.

Alla rättigheter, innefattande men inte begränsat till alla immateriella rättigheter, till Arkivets Webbplats tillkommer Arkivet eller dess rättighetsinnehavare, och är skyddade enligt lag eller avtal. Det inkluderar men är inte begränsat till varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om Arkivets varor. Det här innebär att all kopiering eller lagring av innehåll från Arkivets Webbplats för andra syften än för en Kunds privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt godkännande från Arkivet.

6. Kommissionsförsäljning

Arkivet säljer varor åt sina Kunder på kommission. Det betyder att Kunden får betalt i efterhand för de varor som sålts, i form av en andel av Arkivets försäljningspris i s.k. försäljningskommission. Av ARKIVET's Kommissionsnivåer framgår vilken försäljningskommission vi betalar ut för olika typer av varor.

Kunder som väljer att använda den här Tjänsten kallas “Inlämningskunder”.

En Inlämningskund har inte rätt att avgöra vilka varor Arkivet ska sälja eller inte sälja, eller att själv bestämma priset för en vara. Inlämningskunden ger Arkivet i uppdrag att bestämma urvalet av varor och sätta priser - i möjligaste mån i dialog med Inlämningskunden. För mer information om Arkivets kvalitetskriterier för inlämnade varor, se avsnitt 9 nedan.

Arkivet tar emot och väljer ut varor i Arkivets fysiska lokaler. Efter mottagande och prissättning av en vara har Arkivet rätt att sälja varan i valfri Arkivetbutik, eller på Arkivets Webbplats.

Arkivet har rätt att, och strävar efter att ha, en vara till försäljning under en viss tid från det att den mottagits (“Försäljningstid”). Försäljningstiden är normalt trettio (30) dagar från mottagandet. För vissa typer av varor gäller en längre Försäljningstid. Dessa fall kommuniceras på Arkivets Webbplats eller vid mottagandet av varan.

Arkivet garanterar inte att en vara är tillgänglig för försäljning hela Försäljningstiden, på grund av ledtider i transport, lagerhållning, fotografering och liknande.

För att möjliggöra att varan säljs så fort som möjligt, och till ett optimalt pris, förbehåller vi oss rätten att utan att särskilt meddela Inlämningskunden höja eller sänka Arkivets försäljningspris med upp till tjugo procent (20%) - på varor som har ett försäljningspris på ett tusen kronor (SEK 1 000) eller lägre.

Om Arkivet har satt ett försäljningspris över ett tusen kronor (SEK 1 000) kommer vi att kontakta Inlämningskunden för godkännande innan vi sänker försäljningspriset.

Under Försäljningstiden har Inlämningskunden inte möjlighet att ta tillbaka inlämnade varor. Efter att Försäljningstiden har gått ut har Inlämningskunden möjlighet att ta tillbaka eventuella osålda varor. I sådant fall behöver Inlämningskunden inom sju (7) dagar från utgången av Försäljningstiden besöka den Arkivetlokal där varorna lämnades in, och meddela Arkivet vilka osålda varor som ska hämtas. Information om vilka varor som har blivit sålda finns på Mina Sidor, se avsnitt 7 nedan.

Inlämningskunden behåller äganderätten till en inlämnad vara till dess Arkivet säljer den till en Kund, eller till dess Arkivet själv väljer att köpa varan från Inlämningskunden. Inlämningskundens försäljningskommission är densamma oavsett om varan köps av en Kund eller av Arkivet.

Om en vara inte blir såld, och den inte har hämtats ut sju (7) dagar efter utgången av Försäljningstiden, övergår äganderätten till varan till Arkivet. Arkivet får då fritt disponera över varan.

Inlämningskunden har ingen rätt till kompensation för varor som Inlämningskunden tycker att Arkivet har sålt för billigt, eller som Arkivet efter utgången av Försäljningstiden har skänkt till välgörenhet, sålt, eller i övrigt fritt disponerat över.

Vad som gäller om en vara försvinner, blir stulen eller förstörd medan den finns hos Arkivet, framgår av avsnitt 14 nedan.

Inlämningskunden kan låta en annan person lämna in varor i sitt ställe. I sådant fall behöver ombudet visa upp både sin egen och Inlämningskundens legitimation vid inlämningstillfället.

7. Att bli inlämningskund

För att bli Inlämningskund krävs att Inlämningskunden:

 • Har fyllt 18 år och inte står under förmyndarskap, alternativt ha fyllt 16 år och kan visa att registreringen som Inlämningskund har godkänts av vårdnadshavare.
 • Har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.
 • Har ett svenskt bankkontonummer i eget namn. Det krävs för att få utbetalning av försäljningskommission.
 • Anger egna kontaktuppgifter. Inlämningskunden får inte öppna ett kundkonto i någon annans namn, eller med användning av någon annans kontaktuppgifter - helt eller delvis.
 • Är den legala och rättmätiga ägaren till varorna som lämnas in till Arkivet, och har rätt att fritt överlåta dem till försäljning via oss.
 • Säkerställer att varorna som lämnas in följer våra kvalitetskriterier för inlämnade varor, se avsnitt 9 nedan.
 • Löpande uppdaterar kontaktuppgifter så att de alltid stämmer, och så att meddelanden från Arkivet alltid kan tas emot.
 • Säkerställer att personlig och användarspecifik information, såsom lösenord, certifikat eller enheter som nyttjas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett säkert sätt, och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om Inlämningskunden misstänker att någon annan kommit över sådan information, eller att den missbrukas på något annat sätt, måste Inlämningskunden genast vidta åtgärder för att begränsa åtkomst till Tjänsten, och informera Arkivet om situationen.

Avtal om Tjänsten har ingåtts mellan Inlämningskunden och Arkivet när registreringen fullbordats av Inlämningskunden.

Varje Inlämningskund har rätt att ha ett kundkonto hos Arkivet samtidigt. Vi förbehåller oss rätten att radera flerdubbla registreringar.

För att registreras som Inlämningskund och för att hantera sitt kundkonto hos Arkivet används den del av Arkivets Webbplats som kallas Mina Sidor. Via Mina Sidor kan Inlämningskunden till exempel:

 • Se vilka varor Inlämningskunden lämnat in till försäljning via Arkivet. Varorna visas normalt inom två (2) arbetsdagar från att de mottagits av Arkivet.
 • Se vilka av de inlämnade varorna som har blivit sålda.
 • Se hur många dagar det är kvar tills Försäljningstiden går ut för varje vara.
 • Begära utbetalning av försäljningskommission, förutsatt att Inlämningskunden uppfyller de villkor som anges i avsnitt 8 nedan.

8. Utbetalning av försäljningskommission

Försäljningskommission finns registrerad på kundkontot. Den kan användas för att handla i Arkivets butiker eller betalas ut till Inlämningskunden.

Utbetalning av försäljningskommission sker inte automatiskt, utan behöver initieras av Inlämningskunden.

En inlämningskund kan själv initiera utbetalning av försäljningskommission via Mina Sidor, förutsatt att Inlämningskunden:

 • Är folkbokförd i Sverige.
 • Har fyllt 18 år.
 • Inte har skyddad identitet.

En Inlämningskund som inte uppfyller alla dessa villkor behöver anmäla det i någon av Arkivets fysiska butiker, så att Arkivet kan undersöka om det är möjligt för Arkivet att initiera utbetalningar åt Inlämningskunden.

Vilka utbetalningsmetoder och utbetalningsalternativ som kan användas kan variera över tid.

Notera att Arkivet tar ut en avgift om tio kronor (SEK 10) för varje utbetalning, för att täcka våra administrativa kostnader för utbetalningen.

Innestående försäljningskommission kan hämtas ut i 24 månader från inlämningsdatum av kläderna som den avser. Därefter förfaller Inlämningskundens försäljningskommission till Arkivet, och Inlämningskunden kan inte längre göra anspråk på eller begära ut den.

9. Arkivets kvalitetskriterier för inlämnande varor

Arkivet tar in varor som passar inom ramen för vårt koncept och som vi bedömer kommer att bli sålda inom Försäljningstiden. När vi avgör vilka varor vi ska ta in utgår vi från våra kvalitetskriterier för inlämnade varor. De är:

 • Vi tar emot ytterkläder, kläder, skor och accessoarer.
 • Vi tar endast emot kläder som vid inlämningstillfället speglar aktuell årstid och säsong.
 • Varorna behöver vara nytvättade, hela, inte innehålla några skadedjur (såsom mal eller pälsänger) och i övrigt vara i gott skick.
 • Skor behöver vara rengjorda innan de lämnas in.
 • Vi tar normalt inte emot varor som är köpta för mer än tre år sedan, men undantag kan göras för vissa varumärken och varor.
 • Vi tar inte emot underkläder, badkläder, vintagekläder, gravidkläder, träningskläder, bröllops- eller balklänningar, omgjorda eller egensydda kläder.
 • Vi tar inte emot varor gjorda för att användas uteslutande av barn eller män.
 • Vi tar inte emot kläder som är helt gjorda i, eller har inslag av, äkta päls.
 • Vi tar inte emot varor som vi värderar till ett försäljningspris hos Arkivet överstigande:
  • Väskor: Niotusen niohundra nittiofem kronor (SEK 9 995)
  • Ytterkläder: Fyratusen niohundra nittiofem kronor (SEK 4 995)
  • Övrigt: Tvåtusen niohundra nittiofem kronor (SEK 2 995)
 • Vi tar inte emot några former av piratkopior, eller varor som annars begår intrång i en tredje parts varumärke eller annan immateriella rättighet. Om Inlämningskunden lämnar in en vara av ett exklusivt märke kan vi kräva bevis på äkthet, exempelvis i form av ett kvitto eller kontoutdrag.

Vi undersöker varor utefter de här kriterierna vid inlämningstillfället, eller under den tid strax därefter som kommunicerats till Inlämningskunden​.

Om det, efter att en vara har tagits in för försäljning, visar sig att varan ändå inte uppfyller kvalitetskriterierna kontaktar vi Inlämningskunden, och informerar om den brist vi har hittat. Inlämningskunden får då välja om Inlämningskunden vill ha tillbaka varan, eller låta Arkivet kassera den.

Om Inlämningskunden vill ha tillbaka varan behöver Inlämningskunden inom sju (7) dagar från kontakten med Arkivet besöka den Arkivet-lokal där varan lämnades in, och meddela Arkivet vilken vara Inlämningskunden vill ha tillbaka. Om en vara inte hämtas inom sju (7) dagar kasserar Arkivet varan.

10. Köp av varor på Arkivets Webbplats

Priser och beställning

Priserna på våra varor anges i svenska kronor inklusive moms, och exklusive fraktkostnad.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande. Det pris som är aktuellt vid beställningstillfället är det pris som gäller.

I kassan visas det totala priset, inklusive moms och eventuell fraktkostnad. I kassan finns också fullständiga leverans- och betalningsvillkor.

Kunder kan betala varor med de betalningsalternativ som anges i kassan.

Genom att bekräfta beställningen i det sista beställningssteget uppkommer en bindande beställning, och Kunden förbinder sig att köpa de varor som finns i Kundens varukorg. Vi kommer därefter att skicka en orderbekräftelse av beställningen via e-post. Ett bindande avtal är ingånget när Kunden mottar orderbekräftelsen.

Orderbekräftelsen innehåller Kundens orderuppgifter och en länk till de här allmänna villkoren, och kan enkelt sparas ned eller skrivas ut.

Leverans

Vid val av leverans kan Kunden välja om Kunden vill hämta varan i den eller de Arkivetlokaler som erbjuds för upphämtning från tid till annan, eller få varan transporterad till sig, inom Sverige. Vi erbjuder transport till postlåda, till dörren och till ombud.

Leveranskostnaden för en beställning beror på vilket leveransalternativ Kunden väljer. De leveransalternativ som erbjuds, liksom kostnad och leveranstid för respektive alternativ, anges tydligt i beställningsprocessen i kassan. Där framgår även om en vara är försäkrad vid transporten, och i sådant fall till vilket värde.

När vi har bokat leverans av varan skickar vi ett e-postmeddelande till Kunden med bekräftelse på vilket leveransalternativ Kunden har valt; spårningsinformation (vid transport av varan) och information om eventuella särskilda förutsättningar som gäller för leveransalternativet, till exempel öppettider för upphämtning i aktuell Arkivet-lokal. Om varan ska transporteras kommer transportleverantören att kommunicera förväntat leveransdatum till Kunden.

Vi strävar efter att skicka beställningar så snart som möjligt och vårt mål är att varor ska levereras inom en till fem (1-5) arbetsdagar efter att vi har bekräftat beställningen. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar kan leveranser på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida fjorton (14) dagar har Kunden rätt att häva köpet. Om Kunden inte får sin beställning på förväntat leveransdatum bör Kunden kontakta oss, se kontaktuppgifter i avsnitt 2 ovan.

När en vara finns tillgänglig för upphämtning behöver Kunden hämta ut den inom det antal dagar som anges i vår Leverans- och Returpolicy. Om en vara inte hämtas ut inom den tidsram som anges i vår Leverans- och Returpolicy hävs köpet. En vara som levererats till ett utlämningsställe skickas då tillbaka till oss.

Vid hävning p.g.a. utebliven upphämtning får Kunden kostnaden för själva varan återbetald, med avdrag för leveranskostnaden och kostnaden för retur av varan. Vi förbehåller oss också rätten att göra avdrag för ytterligare straff- och administrativa avgifter på grund av utebliven upphämtning, i enlighet med vad som anges i vår Leverans- och Returpolicy. För mer information om återbetalning se “Återbetalningar” nedan.

Varornas skick

Arkivets varor säljs i befintligt skick, som framgår av bilder och beskrivning av respektive vara. Bara det som framgår på produktens beskrivning ingår, om inte annat anges.

Ångerrätt

När en Kund handlar på Arkivet.com har Kunden alltid rätt att ångra köpet och returnera varan inom fjorton (14) dagar från att den levererades hem till respektive hämtades ut av Kunden.

Hantering av returer kommer med ett högt pris för miljön. Vi på Arkivet tycker därför inte det är ett hållbart alternativ att erbjuda gratis returer. Av den här anledningen tar vi ut vissa avgifter för returer, som dras av från återbetalningen av varans pris.

För mer information om hur en Kund kan göra för att ångra och returnera ett köp på Arkivet.com, och för information om returkostnader, se vår Leverans- och Returpolicy och rubriken “Återbetalningar” nedan.

Reklamation

Om en vara avviker från Arkivets beskrivning och innehåller ett s.k. ursprungligt fel kan Kunden ha rätt att reklamera den. Läs här för att ta reda på under vilka förutsättningar en vara kan reklameras, och hur det kan göras.

Om en Kund vill reklamera en vara som Kunden har köpt hos Arkivet kan Kunden kontakta oss via de kontaktuppgifter som nämns i avsnitt 2 ovan.

Reklamation till Arkivet ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, och senast inom tre år. Arkivet förbehåller sig rätten att avgöra hur en reklamation bäst hanteras i respektive fall.

Om Arkivet hanterar en reklamation genom att återbetala Kunden, se “Återbetalningar” nedan.

Återbetalningar

Om ett köp hävs på grund av att Kunden inte har hämtat ut varan; om Kunden utövar sin ångerrätt; eller om Arkivet väljer att återbetala en reklamerad vara, kommer vi att återbetala priset för den returnerade varan.

Vi återbetalar inte leveranskostnaden för den ursprungliga leveransen av varan, kostnader för returfrakt, eller eventuella straffavgifter på grund av att en vara inte hämtas ut. Om sådana kostnader har uppstått kommer de därför att dras av från återbetalningen av varans pris.

Återbetalning görs inom fjorton (14) dagar från:

 • Den dag då köpet hävs - om Kunden inte hämtar ut en beställd vara.
 • Den dag då Arkivet tar emot en returnerad vara, på grund av ångerrätt eller reklamation.

Vi återbetalar varans pris till samma betalningsmedel som användes vid det ursprungliga köpet, om vi inte kommer överens om något annat.

En förutsättning för fullständig återbetalning av varans pris är att varan sänds tillbaka i samma skick som den var i när Kunden mottog leveransen, inklusive att etiketten ska finnas kvar på varan. Arkivet förbehåller sig rätten att göra avdrag från återbetalningen om Kunden har minskat varans värde, till exempel genom att den skadats, blivit smutsig, tvättats, ändrats eller burits.

11. Köp av varor i butik

Arkivets varor säljs i befintligt skick. Kunden behöver kontrollera varans skick genom en noggrann undersökning av varan i butik.

Vi erbjuder inte någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp vid köp av varor i en fysisk Arkivet-butik. Det är därför viktigt att Kunden undersöker varor noggrant innan köp.

Om en vara som har köpts i en fysisk Arkivet-butik innehåller ett s.k. ursprungligt fel som Kunden inte hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av varan kan Kunden ha rätt att reklamera den. Se avsnitt 10 ovan för information om när och hur en vara från Arkivet kan reklameras, och vad som gäller för återbetalningar på grund av reklamation.

12. Uppsägning

En Kund har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att skriftligt meddela Arkivet. En sådan uppsägning har omedelbar verkan, med undantag för att Avtalet gäller för Inlämningskunder tills dess att Försäljningstiden för alla Kundens inlämnade varor har löpt ut.

Vi kommer att säga upp Avtalet och radera Inlämningskundens kundkonto hos Arkivet om Inlämningskunden inte längre är aktiv - se avsnitt 5 i vår Integritetspolicy.

Om Inlämmningskunden vill fortsätta vara Inlämningskund efter en sådan uppsägning kan Inlämningskunden registrera ett nytt kundkonto via Mina Sidor.

En Kund får inte använda Tjänsterna på ett sådant sätt att Arkivet eller någon annan drabbas av problem, skador eller förluster. Om Arkivet misstänker att en Kund använder en Tjänst i strid med Avtalet, med gällande lagar och regler, eller med Arkivets instruktioner har vi rätt att - utan att först meddela Kunden - förhindra Kunden från att använda Tjänsten, stänga av Tjänsten för Kunden och säga upp Avtalet, helt eller delvis, med omedelbar verkan. Vi kommer därefter att informera Kunden om en sådan omedelbar uppsägning genom ett skriftligt meddelande.

Arkivet har rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden, helt eller delvis, avsluta Tjänsten och säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid.

13. Meddelanden

Arkivet kommunicerar med sina Kunder via e-post, SMS, notiser i Mina Sidor och telefonsamtal. Kommunikation gällande Tjänsterna är en integrerad del av Tjänsterna, och kan inte väljas bort. Kunden kan däremot välja att tacka nej till marknadsföring via e-post, via länk i själva e-postmeddelandet.

Meddelanden enligt Avtalet ska skickas till Arkivets e-postadress i avsnitt 2 ovan. Arkivet kommer att skicka meddelanden till Kunden via e-post till den e-postadress som Kunden har registrerat hos Arkivet.

Både Kund och Arkivet ska anses ha tagit emot ett meddelande 24 timmar efter att det skickades, om inte den som skickat e-postmeddelandet får ett meddelande om att e-postadressen inte är giltig.

14. Ansvar

Kunden ansvarar för, och ska ersätta Arkivet för, eventuella skador och kostnader som uppstår för Arkivet på grund av att Kunden brutit mot Avtalet.

Arkivet ansvarar inte för eventuella skador och förluster som uppkommer:

 • I Kunds näringsverksamhet.
 • På grund av omständigheter som Arkivet uttryckligen angett i Avtalet att man inte ansvarar för.
 • På grund av att en Kund inte uppfyllt sina skyldigheter enligt Avtalet.
 • På Kunds befintliga egendom på grund av varor Kunden har köpt från oss, till exempel på grund av att skadedjur överförs från en vara till Kundens egendom.

Arkivets maximala ansvar gentemot Kunder för eventuella förluster och skador som uppkommit med anledning av Tjänsterna är begränsat till:

 • Förluster och skador som uppkommer i samband med köp av varor: det totala beloppet för Kundens beställning.
 • Förluster och skador som uppkommer i samband med inlämning av varor för försäljning: värdet på den inlämnade varan (kundens kommission), enligt det pris Arkivet angivit för varan.

Arkivet ansvarar inte för underlåtelse att leverera varor eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt Avtalet när underlåtelsen beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Det inkluderar men är inte begränsat till eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism. Detsamma gäller om en leverantör till Arkivet drabbas av sådant hinder.

Bestämmelserna i de här allmänna villkoren ska inte begränsa Arkivets ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet, eller begränsa Arkivets ansvar enligt tvingande lag.

15. Ändringar i Tjänsterna och i Avtalet

Arkivet har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsterna och i Avtalet.

Arkivet kommer på ett klart och tydligt sätt informera Kunder om ändringar i Avtalet som påverkar Kundens användning av Tjänsterna. Information om ändringar lämnas på Arkivets Webbplats och/eller via e-post, senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Det ändrade Avtalet ska börja gälla automatiskt trettio (30) dagar efter att det tillhandahölls. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att det nya Avtalet börjar gälla godkänner Kunden det nya Avtalet.

Arkivet har dock alltid rätt att omedelbart vidta ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Om ändringar inte godkänns av en Kund har Kunden alltid rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 12 ovan.

16. Övrigt

Kundens Avtal med Arkivet varken friskriver Arkivet från eller begränsar Arkivets ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.

En Kund får inte överlåta Avtalet, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, utan föregående skriftligt medgivande från Arkivet. Arkivet har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan att i förväg inhämta Kundens samtycke, förutsatt att Arkivet överlåter Avtalet på samma villkor eller villkor som inte är mindre förmånliga för Kunden.

Arkivet har rätt att anlita leverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. Arkivet är i sådana fall fullt ansvarig för sin leverantörs uppfyllande av sina åtaganden.

Om någon bestämmelse i de här allmänna villkoren, eller del därav, skulle konstateras ogiltig ska det inte påverka giltigheten eller tolkningen av andra bestämmelser i Avtalet, såvida inte Arkivets eller Kundens åtaganden, vid exkludering av sådana bestämmelser, skulle anses som oskäligt betungande.

Avtalet utgör hela avtalet mellan Kund och Arkivet, och ersätter alla tidigare överenskommelser och avtal mellan Kund och Arkivet.

Avtalet ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol i Sverige. Kunden har i egenskap av konsument rätt att, om den har ett klagomål som inte kunnats åtgärdas genom direktkontakt med Arkivet, vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Kunden kan bara använda det alternativet om den är bosatt inom EU. Kunden kan då antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Senast ändrad: 2024-04-25